Poniższe ogólne warunki współpracy określają zasady realizacji projektów graficznych, o ile nie postanowiono inaczej, w tym harmonogram prac, sposób płatności, prawa autorskie i inne postanowienia prawne.

Godziny dostępności

Jestem do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 11-19. Będziemy mieć regularny kontakt, stąd będziesz mieć wiele okazji, aby przejrzeć moją pracę i wyrazić swoją opinię.

Sposób nawiązania współpracy

Swoim Klientom proponuję podpisanie Umowy współpracy, w ramach której możemy wspólnie wykonać wiele projektów graficznych, dla których automatycznie zostaną Tobie przekazane prawa autorskie bądź licencja po opłaceniu faktury. Jest to więc bardzo efektywne i oszczędne rozwiązanie. Poniższe zapisy są treścią tej umowy.

Umowa nie zawiera żadnych dat ani kwot—wynagrodzenie, wytyczne i zakres każdego projektu ustalane są indywidualnie i każdorazowo, w treści wiadomości e-mail i osobnym pliku pdf.

Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony, możesz także rozwiązać ją w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym.

Wynagrodzenie

Mam nadzieję, że pozostaniemy w długofalowej współpracy, i że zgadzasz się przestrzegać poniższego harmonogramu płatności.

Jeśli współpracujemy po raz pierwszy, pobieram zaliczkę w wysokości 30% wynagrodzenia. Płatność dokonywana jest po otrzymaniu faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności. Odpowiednie dane do konta bankowego zostaną umieszczone na fakturze.

Sposób zlecania projektu

Zlecenie na projekt możesz złozyć na mój adres e-mail, telefonicznie lub osobiście.

Tworzenie materiałów na stronę

Nie zajmuję się copywritingiem, czyli tworzeniem treści na stronę. Jeśli chcesz, mogę zlecić wykonanie ich podwykonawcy — jednak
po Twojej stronie należeć będzie rozliczenie się za wykonaną pracę z copywriterem. Kosztorys nie uwzględnia zakupu bądź wykonania zdjęć i video, projektu skomplikowanych grafik (typu infografika, wykres), o ile w zakresie zlecenia nie postanowiono inaczej.

Sposób akceptacji

O ile nie ustalimy inaczej, w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania projektu lub jego etapu możesz zgłosić swoje uwagi. Z mojej strony zobowiązuję się wprowadzić te uwagi w ramach ustalonego wynagrodzenia. Do każdego etapu przypisany jest godzinowy zakres na naniesienie poprawek, który widnieje w kosztorysie. Nadprogramowe poprawki wyliczane są indywidualnie bądź wedle stawki 60 zł + VAT/h, w zależności od stopnia skomplikowania. Brak zgłoszenia przez Ciebie uwag wiąże się z przyjęciem go bez zastrzeżeń.

Nie chcę ograniczać Twojej możliwości zmiany zdania. Cena na początku tej umowy jest oparta na szacunkowej liczbie tygodni, które będziemy potrzebować-jednak nasza praca jest elastyczna. Jeśli chcesz zmienić zdanie lub dodać coś nowego, nie będzie problemu, ponieważ podam Ci dodatkowe oszacowanie za dodatkowe tygodnie mojej pracy.

Realizacja projektu

W razie potrzeby, zastrzegam sobie prawo do realizacji części projektu za pomocą osób trzecich.

Dostarczenie projektu

Termin oddania projektu ustalany jest każdorazowo i indywidualnie. Dla każdego projektu ustalona jest jedna osoba uprawniona do jego akceptacji.

Wszystkie pliki projektu zostaną dostarczone w odpowiednich formatach ustalonych w specyfikacji do projektu. Pliki elektroniczne udostępnię Ci na dysku Google, prototyp i wersję programistyczną strony lub aplikacji otrzymasz w formie linku. Prototypy wykonuję w programie Figma, o ile nie ustalimy inaczej. Materiały graficzne dostarczam w formatach aplikacji Adobe CC.

Akceptacja Twojego projektu nastąpi w chwili podpisania sporządzonego przeze mnie protokołu odbioru.

Ogólne prawa i obowiązki stron

Twoje gwarancje

Zobowiązujesz się dostarczyć mi treści i materiały graficzne niezbędne do prawidłowego wykonania projektu w terminie i na warunkach wspólnie ustalonych. W przypadku, gdy nie spełnisz tego warunku, nie ponoszę odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji.
Gwarantujesz, że wszystkie elementy tekstu, obrazów lub innych dzieł sztuki, które udostępniasz, należą do Ciebie lub że masz pozwolenie na ich wykorzystanie. W związku z tym nie ponoszę odpowiedzialności za treść merytoryczną Twoich tekstów, o ile ich napisanie nie zostało mi zlecone. Przekazując mi tekst, obrazy lub inną grafikę, zgadzasz się mnie chronić przed wszelkimi roszczeniami ze strony osób trzecich, że wykorzystujemy ich własność intelektualną.

Moje gwarancje

Gwarantuję, że wykonany projekt będzie odpowiadał konspektom i założeniom uzgodnionym z Tobą. Projekt zostanie wykonany zgodnie z dobrą praktyką branżową i na poziomie oczekiwanym od odpowiednio wykwalifikowanej osoby z odpowiednim doświadczeniem oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi normami w twórczości tego rodzaju.

W ramach Twojego projektu gwarantuję, że będą przysługiwały mi prawa autorskie do jego odpowiednich elementów, a projekt będzie wolny od wad prawnych lub obciążeń na rzecz osób trzecich.

Zobowiązuję się do naprawienia ewentualnych błędów w projekcie, zgłoszonych w okresie 1 miesiąca od dnia jego odbioru, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Gwarantuję, że wszystkie elementy prac, które Ci dostarczam, są moją własnością lub uzyskałam pozwolenie na ich udostępnienie. Kiedy udostępniam Ci tekst, obrazy lub inną grafikę, zgadzam się chronić Cię przed wszelkimi roszczeniami strony trzeciej, że używasz ich własności intelektualnej.

Prawa własności do projektu

Dla jasności „prawa własności intelektualnej” oznaczają wszystkie patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie (w tym prawa do oprogramowania) i prawa pokrewne, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy wstawania i handlowe, nazwy domen internetowych, prawa do dobrego imienia, prawa do wzorów, prawa do baz danych, prawa do informacji poufnych (w tym know-how) i wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku zarejestrowane lub niezarejestrowane, które istnieją lub będą istnieć teraz lub w przyszłości w dowolnej części świata.

Pod warunkiem, że zapłaciłeś za swój projekt, a niniejsza umowa nie została rozwiązana, przeniosę na Ciebie wszystkie prawa własności intelektualnej w następujący sposób: Będziesz właścicielem witryny, którą dla Ciebie projektuję, oraz elementów wizualnych, które stworzę. Udostępnię Ci pliki źródłowe i gotowe! Powinieneś je przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ po przekazaniu ich nie będę przechowywać ich kopii. Masz wszystkie prawa własności intelektualnej do tekstu, obrazów, specyfikacji witryny i dostarczonych danych, chyba że ktoś inny jest ich właścicielem.

Na kod źródłowy Twojej strony internetowej lub oprogramowanie udzielam Ci niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji.

Pozostawiam sobie prawo do publikacji projektu (wraz ze szkicami) we własnych materiałach promocyjnych i artykułach.

Odpowiedzialność za niewykonanie projektu

Jeśli na którymkolwiek etapie zmienisz zdanie co do tego, co chcesz dostarczyć i nie jesteś zadowolony z kierunku, w jakim podąża nasza praca, masz prawo zrezygnować z naszego projektu—w całości lub części—niezależnie od przyczyny. Możesz to zrobić wysyłając do mnie adres e-mail. Jesli nie są to przyczyny, za które odpowiadam, otrzymam od Ciebie wynagrodzenie proporcjonalne do stanu wykonania projektu, jednak nie mniejsze niż kwota zaliczki.

Jeśli rezygnacja projektu wiąże się z moją odpowiedzialnością, należy mi się wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonanego i zaakceptowanego przez Ciebie etapu projektu.

Ale gdzie jest ten okropny „mały druk”?

Wykonuję swoją pracę zgodnie z dobrą praktyką branżową i na poziomie oczekiwanym od odpowiednio wykwalifikowanej osoby z odpowiednim doświadczeniem.

W zgodzie z powyższym, nie mogę jednak zagwarantować, że moja praca będzie wolna od jakichkolwiek błędów, dlatego nie mogę ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za szkody, w tym utracone zyski, utracone oszczędności lub inne przypadkowe, wtórne lub specjalne szkody, nawet jeśli mnie o nich poinformowałeś.

Twoja odpowiedzialność wobec mnie będzie również ograniczona do kwoty opłat należnych na podstawie niniejszej umowy i nie będziesz ponosić odpowiedzialności wobec nas ani żadnej osoby trzeciej za szkody, w tym utracone zyski, utracone oszczędności lub inne przypadkowe, wynikowe lub specjalne szkody.

Inne postanowienia prawne

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, to postanowienie to zostanie uznane za oddzielne od naszej umowy i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych jej postanowień.

Postanowienia naszej umowy mają zastosowanie do wszystkich zleconych projektów, o ile nie ustaliliśmy inaczej.

Po podpisaniu umowy powinieneś zachować jej kopię w swojej dokumentacji.

Poufność

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy postanowień i warunków naszej umowy oraz informacji nabytych w związku z jej realizacją, i nieujawniania ich osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej strony.

Informacje o polityce prywatności Monika Zapisek Studio i ochronie Twoich danych osobowych możesz przeczytać na tej stronie.

Dokumenty do pobrania

Protokół odbioru →